REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
COLYFINE

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep Colyfine jest sklepem internetowym prowadzonym pod adresem domeny colyfine.com przez wspólników spółki cywilnej Colyfine s.c. z siedzibą w Gdańsku.
2. Sklep jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedawcą.
3. Sklep prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa właściwymi dla Sklepu i działalności Sprzedawcy, w szczególności w sieci Internet.
4. W celu, o którym umowa w ust. 2, za pośrednictwem Sklepu świadczone są przez Sprzedawcę Usługi Elektroniczne.

§ 2
Definicje i dane kontaktowe
1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
Sklep – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny colyfine.com i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne, wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
Sprzedawca – spółkę cywilną Colyfine s.c. z siedzibą w Gdańsku;
Klient – każdy podmiot prawa, który korzysta z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu;
Treści- całą zawartość merytoryczną Sklepu, w tym w szczególności informacje o Towarach oraz Sprzedawcy;
Konto Klienta- Usługę Elektroniczną, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu pozwalających na zapisywanie informacji o Kliencie i o czynnościach dokonywanych przez Klienta w Sklepie, w szczególności o danych adresowych Klienta i zamówieniach Klienta na Towary;
Formularz zamówienia -Usługę Elektroniczną dostępną zarówno z wykorzystaniem Konta Klienta jak i bez posiadania Konta Klienta, zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów i służącą do składania przez Klienta zamówienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu;
Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Towary – ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu, w oferowanym asortymencie kosmetyków, suplementów diety i innych towarów oferowanych poprzez Sklep;
Regulamin- niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu zamieszczony pod adresem domeny www.colyfine.com
Usługa Elektroniczna – określoną w regulaminie usługę stanowiącą wskazaną funkcjonalność Sklepu i stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych;
Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub w inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie;
Przelewy24 – serwis internetowy działający pod domeną www.przelewy24.pl, którego operator świadczy za jego pośrednictwem usługi płatnicze jako Dostawca Usługi Płatniczej,
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).
Dane Sprzedawcy są następujące:
firma: Colyfine spółka cywilna.
siedziba i adres: 81-601 Gdynia, ul. Merkurego 26, 
NIP: 8431611296,
REGON: 221700864,
telefon: 600 600 381,
e-mail: info@colyfine.com,
adresy stron internetowych: colyfine.com.
§ 3
Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym
Sklep służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.
Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi Elektroniczne.
Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów za pośrednictwem Sklepu składają się opisane w ust. 5 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi Elektroniczne uregulowana jest w § 6 Regulaminu.
W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności konieczne jest:
założenie na stronie internetowej Sklepu przez Klienta, Konta Klienta poprzez rejestrację Klienta;
zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła
przy czym czynności te nie są konieczne dla składania zamówień na Towary, a jedynie do korzystania ze wszelkich funkcji jakie oferuje Sklep.
W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu) lub bez posiadania lub korzystania z Konta Klienta (Klient niezalogowany);
wybór zamawianego Towaru;
wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie (adres dostawy, dane do faktury itp.);
dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 6 Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta może być poprzedzona wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia przez Klienta.
Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej Towarów.
Korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

§ 4
Płatności i dostawy
1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie odbywają się:
za pośrednictwem płatności gotówkowej przy odbiorze (za pobraniem);
w formie przelewu tradycyjnego;
za pośrednictwem metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet udostępnionych w Sklepie, w szczególności poprzez sposoby płatności oferowane przez operatora Przelewy24 lub innego Dostawcę Usługi Płatniczej, jeśli zostały udostępnione w ramach Sklepu.
2. Określone w Sklepie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Płatności, o których mowa w ust.1 pkt. (c) dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (c) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
6. Towary zamówione w Sklepie wydawane są (wysyłane) poprzez:
wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej;
wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej;
stosownie do usług oferowanych przez te podmioty wskazanych w Sklepie.
Sprzedawca nie realizuje wysyłki za granicę.
7. Zamówienia na Towary są realizowane w dni robocze, w kolejnym dniu roboczym od:
potwierdzenia złożenia zamówienia, w przypadku sposobu płatności o którym mowa w ust.1 pkt (a);
wpływu należności z tytuły zamówienia, w przypadku pozostałych płatności, o których mowa w ust. 1,
co znaczy, że w tym terminie Towary są przekazywane do wysyłki stosownie do wybranego sposobu wydania (wysyłki) Towarów.
Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzania promocji dotyczących kosztów dostawy takich jak np. darmowa dostawa w razie zakupów powyżej określonej kwoty, innych podobnych lub wszelkich innych promocji, w tym cenowych przy czym informacja w tym zakresie będzie każdorazowo dostępna Sklepie w ramach procedury składania zamówienia.
§ 5
Obowiązki Klientów
1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie, w tym w Formularzu zamówienia i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie jak również w procesie rejestracji Klienta powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi Elektronicznej, o której mowa w § 6 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.
§ 6
Usługa Elektroniczna
Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługi Elektroniczne. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
Usługi Elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu , w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki;
prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu i ich wyszukaniu;
umożliwieniu pozostałego kontaktu ze Sprzedawcą.
Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
Konto Klienta i Formularz zamówienia;
udostępnienie Treści, w tym prezentacja Towarów;
usługi kontaktowe- newsletter.
Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi Elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi Elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu.
Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi Elektronicznej. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi Elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.
Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje poprzez skorzystanie przez Klienta
z opcji usunięcia Konta Klienta.
W celu prawidłowego korzystania z Usług Elektronicznych Klient powinien dysponować:
połączeniem z siecią Internet;
sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
Reklamacje, o których mowa w ust. 8 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych w Sklepie lub zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
dotyczącej Towarów;
dotyczącej Usługi Elektronicznej.
Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularze odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi:
w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8
Reklamacje
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7.
Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Dotyczy to również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

§ 9
Wymagania techniczne
Dostęp i korzystanie ze Sklepu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Sklep czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie są dostępne w języku polskim.
2 Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym Sklepu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
3 Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, w tym umowy o Usługę Elektroniczną.
4 Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania
z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania
z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi Elektronicznej, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym tj. o Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 7dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
w przypadku usług- zawarli Państwo umowę
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Colyfine spółka cywilna, siedziba i adres: 81-601 Gdynia, ul. Merkurego 26, NIP: 8431611296, REGON: 221700864, telefon: 600 600 381, e-mail: info@colyfine.com; adresy stron internetowych: colyfine.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokość w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą jest szacowana maksymalnie na kwotę 20 złotych.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Colyfine spółka cywilna, siedziba i adres: 81-601 Gdynia, ul. Merkurego 26
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
sprzedaży następujących rzeczy(*)
o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
– Data………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).